RODO Polityka Prywatności

      Informujemy, że mając na uwadze ochronę danych osobowych naszych Pracowników, Kandydatów do pracy, Współpracowników, Kontrahentów oraz profil działalności jako handlowy zakres przetwarzanych danych został ograniczony do minimum.

      Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do wykonania umowy, podjęcia działań na żądanie przed zawarciem umowy przez stronę którą dane dotyczą jak i i innych prawnie uzasadnionych celach czy obowiązkach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

      Nie prowadzimy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania a przetwarzanie danych odbywa się przy stosowaniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane RODO.

 Zbierane dane, to w szczególności dane takie jak :

 imię i nazwisko, NIP, REGON, nr telefonu, nr rachunku bankowego, adres, e-mail

      Dane zbierane w przypadku pracowników są to dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę w tym określone w Kodeksie Pracy oraz dane niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na pracodawcy.

      W przypadku danych pracowników przetwarzane są dane zwykłe jak i w uzasadnionych przypadkach dane szczególnych kategorii (dane niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze takie jak ocena zdolności do pracy, zwolnienia lekarskie).

      Przetwarzanie danych odbywa się mając na uwadze wspomniane przepisy RODO w tym na podstawie upoważnień i poleceń przetwarzania danych oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania. Osoby przetwarzające zobowiązały się również do zachowania poufności danych a maksymalizację ochrony zapewnia również Polityka Ochrony Danych oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym i środki w nich zawarte. Środki te mają na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych zawartych w systemach informatycznych jak  i danych w formie papierowej przed ich nieupoważnionym dostępem, utratą czy modyfikacją.